Vedtægter

Vedtægter for Give Badmintonklub
Stiftet 27. maj 1968

§1 Klubbens navn er “Give Badmintonklub”, og hører hjemme i Give.

§2 Klubbens formål er, at sørge for gode rammer og muligheder for at spille badminton i Give. Dette for at fremme badmintonsporten.

§3 Klubben optager medlemmer i alle aldersgrupper.

§4 Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen.

§5 Ethvert medlem der handler mod foreningens vedtægter, eller på anden måde skader klubben, kan suspenderes, eller helt ekskluderes fra klubben. Et suspenderet eller ekskluderet medlem har ikke ret til at få tilbagebetalt sit kontingent.

§6 Bestyrelsen består af 5 eller 7 medlemmer + 1-2 suppleanter, som vælges med det formål at bidrage med aktiv og positiv indsats i og for klubben. Ved færre end 5 medlemmer, kan bestyrelsen vælge at videreføre klubben eller gøre denne inaktiv, indtil der kan stilles 5 eller flere medlemmer igen. Ved færre end 5 medlemmer ophører §7.

§7 Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således der enten er 2 eller 3 medlemmer på valg ved 5 bestyrelsesmedlemmer, eller 3 og 4 medlemmer på valg ved 7 bestyrelsesmedlemmer.

§8 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er tilstede. Ved afstemning gælder simpel flertal, og i tilfælde af stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning. I tilfælde af stemmelighed skal det noteres i referatet, at spørgsmålet er afgjort ved lodtrækning.

§9 Formanden leder bestyrelsesmøderne og varetager alt på foreningens vegne. Formanden er dog i sin fulde ret til at uddelegere opgaverne til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formanden kan dog ikke råde over foreningens kasse uden tilladelse. Bestyrelsen afholder møde, når denne eller formanden finder det nødvendigt.

§10 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, som ledes af en dirigent, der vælges af de fremmødte på generalforsamlingen. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i Give inden udgangen af februar måned.
Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 8 dages varsel via e-mail til medlemmerne og via sociale medier.

Forslag fra medlemmer eller andre borgere i Give skal være bestyrelsen i hænde senest 5 dage inden generalforsamlingens afholdelse, for at kunne blive behandlet på denne.
Senest 3 dage før generalforsamlingen skal medlemmerne og borgerne i Give have mulighed for at se dagsordenen, de modtagne forslag til behandling samt regnskabet.
På den ordinære generalforsamling skal foretages:

  1. Valg af referent
  2. Valg af dirigent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af årsregnskabet
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  7. Valg af suppleant(er)
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

§11 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil. Ligeledes skal det ske når mindst 1/3 af klubbens medlemmer skriftligt beder bestyrelsen herom, og samtidig vedlægger forslag til dagsorden.

§12 Ændring af foreningens vedtægter skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Eventuel afstemning foregår ved simpel stemme flertal blandt de fremmødte.

§13 Foreningens regnskabsår er fra 1/1 til 31/12
Regnskabet afsluttes i god tid, så revisoren har tid til at gennemgå det inden generalforsamlingen.

§14 Ved klubbens eventuelle ophør, skal al overskud gå til GISK og bruges til sportsaktiviter i Give.

§15 Alle spørgsmål/emner der ikke er beskrevet i disse vedtægter, vil blive afgjort af foreningens bestyrelse.

Revideret og godkendt på ekstraordinær og ordinær generalforsamling den 26 februar 2015.